List of Ph.D. Students
S. No Subject Name Father Name AADHAR Supervisor Fee Status
1 Chemistry Akrity Singh Bharadwaj Dr. Bhupesh Kumar Singh 541350928266 Dr. Justin Masih
2 Chemistry Amulya Sinha Mr. Alakesh Kumar Sinha 586736757402 Dr. Vivek Bhadauriya
3 Chemistry Anmol Kumar Mr. Ashok Kumar 668706820250 Dr. Kranthikumar Tun
4 Chemistry Arzoo Siddiqui Mohd. Haq Siddiqui 805419938518 Dr. Vivek Bhadauriya
5 Chemistry Gautam Kumar Mr. Parshuram 451605430468 Dr. Justin Masih
6 Chemistry Sanjeev Kumar Gupta Mr. Ram Milan Gupta 737216738947 Dr. M. Karunakar
7 Chemistry Shubhangi Pandey Mr. Shachindra Pandey 420121128801 Dr. Kranthikumar Tun